Adatvédelmi tájékoztató – Theta-Tango

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatójának célja a https://theta-tango.com domain alatt működő internetes oldal („Honlap”) látogatóinak tájékoztatása az adatkezelésekről a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos. A Honlap tulajdonosat jelen tájékoztatót egyoldalúan módosíthatja. A tájékoztató módosításáról az Egyesület a honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást, a tájékoztató módosításának hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal.

1. PREAMBULUM

Az Theta Tangó és képviselője, Benő Éva számára kiemelten fontos a személyes adatok legmagasabb szintű védelme.

A Honlap megtekintése személyes adatok megadása nélkül is lehetséges bárki számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem felhasználva.

Amennyiben Ön értesülni kíván a rendezvényeimről, feliratkozhat hírlevélre, vagy együttműködhet velem. Amennyiben együttműködés, illetve kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait, úgy az adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 • személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
 • adatalany/Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.
 • adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az írásos forma.
 • megfelelő tájékoztatás: az Érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere.
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem az Európai Gazdasági Térség tagja.

3. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatvédelmi Szabályzat hatálya alá tartozó személyes adatokat Benő Éva egyéni vállalkozó kezeli.

A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célokból különleges adatot nem kezel. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kizárólag a szervezet fennállásáig, de legkésőbb az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A személyes adatok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, valamint az oldal adminisztrátora jogosultak hozzáférni.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Amennyiben látogatók, résztvevők, szolgáltatásokat igénybevevők személyes adatokat bocsátanak az Adatkezelő rendelkezésére, minden szükséges lépést megtesz az Adatkezelő, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind az elektronikus adatkezelés és tárolás során, mind az adatok papír alapú tárolása, őrzése során. Ennek érdekében az Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban elektronikusan tartja nyilván (kivételt képez, ha a papír alapú nyilvántartást jogszabály írja elő) az adatfeldolgozó munkatárs számítógépén és az szerveren, valamint az archiválásra használt adattárolón. A személyes adatokat tartalmazó fájlokat jelszavas védelemmel kell ellátni. A honlapon gyűjtött személyes adatok az internetes tárhelyre kerülnek, amelyhez szintén csak jelszóval lehet belépni. További megosztást (pl a résztvevők láthatják a többiek regisztrációját), csak akkor lehet alkalmazni, ha arról előzetesen a jelentkezők tájékoztatást kaptak, és egyértelmű hozzájárulásukat adták.

4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

4.1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, érdeklődők számára az előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulásuk alapján hírlevelet küld, és ebből a célból az Érintettek nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, cégnevét és pozícióját nyilvántartja.

A hírlevél összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére írásbeli adatfeldolgozási megállapodás alapján, adatfeldolgozóként a jelen Adatvédelmi Tájékoztató mellékletében meghatározott adatfeldolgozó (az „Adatfeldolgozó”) jogosult.

4.2. AZ EGYESÜLET RENDEZVÉNYEIVEL KAPCSOLATOS ANYAGOK

Az Adatkezelő rendszeresen szervez szakmai és egyéb rendezvényeket a vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, meghívottak számára. Az Adatkezelő az Érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen szakmai rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az Érintettek nevét, telefonszámát, e-mail címét, cégnevét és pozícióját, számlázáshoz és szerződéskötéshez szükséges egyéb adatait kezeli, nyilvántartja.

4.3. EGYÉB KAPCSOLATTARTÁS CÉLJÁBÓL KEZELT ADATOK

Az Adatkezelő kapcsolatépítés és kapcsolattartás céljából további személyek és szervezetek (így különösen bérlők) elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail cím), névjegykártyán feltüntetett további adatait (cégnév, pozíció) is kezeli, gyűjti, papíralapon és elektronikus formában egyaránt, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján.

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 1. Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről

A személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az Érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait. A tájékoztatást igénylő kérelmet e-mailben, az […] vagy postai úton a […] címre kell eljuttatni, amire 15 napon belül választ kap az érintett. Az Érintett tájékoztatását az adatkezelő Egyesület csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény, az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. Az adatkezelő köteles az Érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az illetékes Hatóságot évente értesíti.

 1. az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 2. az Érintett kérheti személyes adatainak a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését
 3. A valóságnak meg nem felelő adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
 4. A személyes adatot törölni kell, ha:
  1. kezelése jogellenes,
  2. az Érintett kéri,
  3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
  4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
  5. azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
 1. A helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
 2. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
  1. a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
  3. a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni, és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással Érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az Érintett az adatkezelőnek ezen döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az Adatkezelő az Érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Amennyiben 14 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésre. Ilyen felhatalmazás hiányában gyerekek személyes adatait nem rögzíti az Adatkezelő (még akkor sem, ha ennek hiányában a szolgáltatást nem lehet igénybe venni).

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet az Érintett:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. JOGSZABÁLYOK:

 • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve; • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

8. ADATKEZELŐK

Adatkezelő: Benő Éva egyéni vállalkozó

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő partnereinek, támogatóinak nyilvántartása, valamint e személyekkel, szervezetekkel történő kommunikáció biztosítása, szolgáltatás nyújtása, statisztikai elemzések készítése.

Az adatkezelő kijelenti, hogy harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít semmilyen személyes adatot, azokat csak saját adminisztrációs célra használja.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search